İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 6
Canibim.Com

İLM-İ LEDÜN SOHBETİ - 6 - Canibim.Com

 

 

                           BASİRETTEN MAHRUM OLANLAR EVLİYA-ULLAHA KARŞI ÇIKIYOR

 

 

 Hay ve Kayyum, Rabbil Aleminin büyük isimlerindendir (Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Bediüs semavati velara ya Zülcelal-i vel ikram Es’elüke entahiyyi kalbi binuri ma’rifetike) bu Hızır Aleyhisselamın duasıdır.İlahi ilme mekan olan kalbe hayat verdiğinden “Hay” ismini evvela zikretti, Kur’ana uyarak hemen “Kayyum”ı ilave etti.Toplu olarak isimlerde ma’nevi münasebet vardır.Zira şuunat “Hak” ile kaimdir ki hayatın sırrıdır ve bu sır aleme saridir.Bazı salike hayat sırrı evvel açılır.


 “Bedi” sıfatı örnek ve benzeri olmayan demektir aynı zamanda “Mübdi’” yani, benzeri olmayanı yaradan manasına da gelir.Elem ve müellim, hakem ve muhkemde olduğu gibi…”İbda’” bir şeyi hiç kimseye uymadan renksiz ve benzersiz meydana getirmektir.Cenabı Hakk’ın Celal ve azametle, aletsiz, maddesiz, zaman ve mekansız yaratmasıdır, ikram cemalin eseridir, Celal derecesi cemalden ileridir ve azameti ilahiyedir, asıldır.


 Cemal, fer’i yani bir şubesidir, celalde itlak tecrid ve uzlet makamları vardır.Cemal ise takyid teslim ve tevhiddir.Celal, ahadiyet icabı ve iktizası olarak kahırdır.Cemal, vahidiyet meyvasıdır ve lutufdur.Ahadiyet vahidiyetin üstündedir.”Ahadiyet” zat mertebesi “Vahidiyet” sıfat mertebesidir.Sıfat ise zata tabidir.Yani cemal celale tabidir.


 “Maarifet” bir şeyi anlayarak bilmektir ama ilmsiz marifet noksandır ve nisyan vardır, bu yüzden Cenab-ı Hakka arif denemez zira münezzehtir.İrfan ilme dayanır, amel, takva ve süluk olan marifete şüphe sığmaz.Şeytan(Nefs) onun nurundan yanar, evliyaya taaruz etmeye kudret bulamaz.İlmsiz irfan ve irfansız ilm noksandır.


 (Faalemu inne hu la ilahe İllallah) yani mertebei uluhiyate varan, bütün eşyayı(varlıkları) olduğu gibi idrak eder ve icabınca hareket ederki bu istidada bağlıdır.Uluhiyetten ötesi “Gaybı zat” ve “Gaybel guyub”dır, bu mertebeleri idrak etmek kabiliyet derecesinin üstündedir, zira ismin ve resmin (suretin) kesildiği yerdir.O azametli Okyanusda idrak gemisi yürümez belki hayret deryalarında batar.

 İnsanların ekserisi basiretten mahrum olduklarından güneşin ışığını göremeyen yarasa gibi kalırlar ve nur sahiblerine bu zulmet erbabı türlü eziyette bulunarak red ve inkarda olurlar.

 

 

 

Tüm MAKALELER