MİRAC NEDİR ?
Canibim.Com

MİRAC NEDİR  ? - Canibim.Com

 

MİRAC GECESİ

 

 

MİRAÇ nedir? Niçin gece vaki olmuştur? Miraçta Hak ile mülâkat vardır.Ayete göre ruh mual ceset vukua gelmiştir. (Abid) olarak. Abid ruh değildir. Abid ceset de değildir. (Ruh mual cesed) abiddir. O halde miraç rüya değildir. Kudüs'e kadar teşrif ettirilmişlerdir.Niçin Kudüs'e... Oradan semavata huruç vardır. Hak ile mülâkat olduğuna göre semavatta mı Cenabı Hak... Allah mekândan münezzehdir. Ohalde mekânda değildir. Mekânsızlık nedir. Mekân mütalaasına vurulursa müddet ortaya çıkar. Miraç ne kadar müddet sürmüştür. Çünki miraçdaki hadiseler, gördüğü şeyler, mülakât uzundur. Miraç, Mevlid'de uzun uzadıya bu hadise bizim anlayacağımız şekle bürünerek izah edilmiştir. Bunlar hilafı hakikat değildir. O halde MÎRAÇ nedir?

 

Cebrail refakatinde... Oradan kudret alemine Cebrail ile... Sidre'de Cebrail durur...Bu hududtan sonra kudret alemine Resul dahil olur. Orada zaman. Mekân mefhumu yok... İmkân alemindeki her türlü fiziki, kimyevi kanunlar cari değil... Sessiz. Sözsüz. Cebrailsiz (Ya Muhammed) yaklaş. Gel emri çıkar... Bunlar kudret aleminin kanunlanna göredir. (Kabı Kavseyn) yanaşır... Orada akşam namazı üç rekât olarak emrolunur... Hitabı izzet (Ya Muhammed) dir. Nuru Resulullahadır bu hitap... Sonra Mustafa'ya söyledi çekinmeden. Yani Resul'ün kul olarak kendilerine... O zaman da Sidre'ye döndükleri zaman 2 rekât sabah namazı emroluyor...Miraç gecesi vaki olduğu için ilk akşam namazı emroluyor. Gece sabaha doğru gideceğinden sabah, sonra akabinde emrolunmuştur.

 

Miraç hülâsa (Tayyi mekân) değildir. Bize öyle görünürse de öyle değildir. Peki nedir? Hele dur bakalım. Sözümüz bitmedi. Dinle: Zaman ve mekân dışı bir hadisedir anlayamadığımız.Tayyi mekân ise mümkündür. Bu da akıl hududunun bittiği yerden la mekânın mevcudiyetini isbat eden bir hadisedir anlayamadığımız bir hadisedir. Tayyi mekân yapabilen mekân içinde mekânsızhğı bir nevi idrak ettiren hakiki bir olaydır ve mümkündür. Evvelâ: Akıl ile tay yapabilmek sonra Resulü Ekrem'in ruhaniyetine girmek imkânını aramak lâzımdır ki bu da mümkündür.

 

Mekke'den Kudüs'e kadar seyir bunun en büyük mümkün olacağını ümmete izah için vukua gelmiştir. Niçin Kudüs'e oldu da başka yere olmadı. Bu gibi sual kimseye yakışmaz. Ya sizin eve mi olsun... Miraç hakkında münakaşa imansızlıktır. İmansızlık demek Allah'ın inkâr kudretlerinin hudutlu olduğunu kabul etmektir.

 

Ruh ve ceset yani (Abid) olarak vaki olmuştur. Mümkün müdür diye düşünmek Allah'ın kudretini tahdid olur ki bu tam inkârdır. Kur'an Allah kelâmı mıdır. Evet diyorsan, ohalde burada düşünme. Aklın ile dinsiz ve inkarcı olma... Allah'ın kudreti aklın ve düşüncenin varamadığı güçtedir. Allah'ın insanlarca mahiyeti gizlidir.

 

Miraçta akşam ve sabah namazları emrolundu. Hicretten evvel kıble olarak bu iki vakit namaz Kudüs'e doğru kılındı. Niçin? Sebep? Hikmet ve muradı ilâhi nedir? Kudüs'e doğru kılmak Allah'ın emri mi idi?  Emir ise sonra niçin hicretten sonra Medine'de Kabe'ye dönmek vahyolundu. Hem de namaz içinde iken emir geldi.

 

Resulü Ekrem Mekke fethedildikten sonra kâbeyi temizlettirdi ve Kabe'nin içinde namaz kıldı. Bu namaz vakit namazı değildir. Çünki sahabeleri yanında olduğundan onlara imam olması gerekirdi... Kendilerine soruldukta; niçin batıya doğru kıldıklarını söylemediler. Yalnız Kabe'nin içinde 4 tarafa hatta köşelere doğru dönebilirsiniz buyurdular. Batıya doğru dönmeleri: Vefatlarının Medine'de olacağına işarettir. Medinede ravzalarmda başları batıya ve mübarek cesetleri kâbeye dönük olarak defnedilmişlerdir.

 

Allahın emri bütün kadın ve erkek müslümanlara gece ve gündüz 5 vakit namazdir... Namazda ruku, sucud, kade, vardır. İnsan vücudu bu hareketi yapmak için (Bel, diz, ayak mafsallan) ona göre yaratılmıştır. Namazda cesedi hareketler, ruku, sucud, kade ve diger hareketler namazın erkänıdır. (Tadili erkan) ismi verilir ve cesede farzdır.

 

Namaz Miraçtır. Miraç Resulu Ekremden başkasına yalnız ruhendir.Hiç bir peygamber ceseden miraç yapmamıştır.Mekke'den Kuduse kadar (Isra) ceseden olmuştur. Bu, namazda tadili erkânın farziyetini ilän eder. Aynı zamanda tayyi mekânın mümkün olduğuna işarettir. Ondan ötesi sırların sırıdır. Ahadiyet ifadesidir. Namaz kılan ruhtur. Cesed degildir. Tadili erkân cesedin ruhla birlikte hareket etmemesi için cesedi bir nevi disiplin altında durdurmaktadır... Bu bahis uzundur. İleride tafsilen izah edilecektir.

 


NOT: Yukarıdaki yazı Dr. Münir Derman’ın; “Yazılmamış Sırların İlki, Yazılacak Sırların Sonu” isimli eserinden alınmıştır.

 


Tüm MAKALELER