EVRAD-I KADİRİYYE

EVRAD-I KADİRİYYE

E’ûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm...

Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtel müstakîm. Sırâtellezîne en’amte ’aleyhim, ğayril mağdûbi ’aleyhim veleddâllîn. (AMİN) 
 İnnellâhe vemelâkitehû yusallûne ’alennebiyy, Yâ eyyühellezîne âmenû sallû ’aleyhi vesellimû teslîmâ.[1]

Allâhümme salli ve sellim ve bârik ’âlâ seyidinâ Muhammedin ve ’alâ âlihi ve sahbihî ecma’în.

Sübhâne rabbike rabbil ’izzeti ’ammâ yasifûn, ve selâmün ’alel mürselîn, velhamdü lillâhi rabbil ’âlemîn.[2]

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Rasûlallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Habîballâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Halîlallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nebiyyallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Safiyyallâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hayra Halkillâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nûra ’Arşillâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Eminei Vahyillâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Zeynehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Şerefehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Kerremehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Azzemehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Allemehullâh

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Seyyid elMürselîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ İmâm elMüttekîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hâtemennebiyyîn

Essalâtü vesselâmü 'aleyke yâ Rahmeten lil ’âlemîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Şefî’al Müznibîn

Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Resûle Rabbil ’âlemîn

Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî, ve hameleti ’arşihî ve cemî’i halkihî

’alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în. Allâhümme salli ’âlâ Seyyidinâ Muhammedin ’abdike, ve habîbike, ve Rasûlikennebiyyel ümmiyye, ve ’alâ âlihi ve sahbihi vesellim. Allâhümme salli ’âlâ Seyyidinâ Muhammedin Nebiyyil Melihi sâhibil mekâmil ’alâ vellisânilfasîhi. Allâhümmec’al efdale salevâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve ’adeden ’alâ eşrefil halâikil insâniyyeti ve mecme’il hakâikil îmâniyyeti ve tûrittecellîyâtil ihsâniyyeti ve vâsiti ikdinnebiyyîn ve mukaddimi ceyşil mürselîn. Ve kâidi Rabbil enbiyâil mükerremîn. Ve efdalilhalki cema’in âmili vâil ’izzil a’lâ. Ve mâlikî ezimmetil mecdil esnâ. Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbı kılu velî ve tercümânı lisânil kıdemi ve menbâil ilmi vel hilmi vel hıkemi mazhâri sırril cüdil cüziyyi vel külliyyi ve insani ’aynil vücûdu ’ulviyyi vessüfliyyi râhi cesedil kevneyni ve’ayneyni hayâtiddâreynil mütehakkiki bi’alâ rutebil ubûdiyyeti velmütehalliki biahlâkil makamâtil

istifâiyyetil halîlil a’zami vel habîbil ekremi Seyyidinâ Muhammed ibni ’Abdillâhibni ’Abdilmuttalibi ve ’alâ saîrilenbiyâi vel mürselîn. Ve ’alâ melâiketel mukarrabîn. Ve ’alâ ’ibâdillâhissalihîne min ehlissemâvâti ve ehlil ’arâzın küllemâ zekerekezzâkirûn. Ve ğafele ’an zikrikel ğâfilûn. Ve sellim ve Radiyallahu ’an ashâbi Resûlillâhi ecma’în...[3]

MEALİ:

Rahmeti İlâhî’den kovulup taşlanmış şeytan’dan Allah (CC) Hz.leri’ne sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah (CC) Hz.leri’nin adıyla..

Her türlü Hamdü Sena, alemlerin Rabbi olan Allah (CC) Hz.leri’ne mahsustur. O ki, Rahman ve Rahîm’dir. Kıyamet gününün tek Hakimi’dir. (Ey Rabbimiz) Ancak sana ibâdet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola sevkeyle, gazaba uğramışların ve sapıtanların yoluna değil...

Şüphe yok ki, Allah (CC) Hz.leri de, melekleri de Nebî’ye (Allah’ın (CC) Rasulü Muhammed Mustafa’ya (SAV) selâtü selâm getirirler. Ey imân edenler... O’na siz de salât getirin, O’nu selametle anın.

Allah'ım.. (CC)! Sen Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV), O’nun soyuna ve kendisine uyan bütün müminlere rahmet et. Selamet ver. Kendilerini mübarek eyle. Kudret ve İzzet sahibi Rabbin, noksan sıfatlardan münezzeh ve berî'dir. İnsanların O'na izafe ettiklerinden uzaktır. Allah (CC) Hz.leri’nin Resulleri Peygamberlere selâm olsun. Her türlü Hamdü Sena, alemlerin Rabbi olan Allah (CC) Hz.leri’ne mahsustur.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Rasûlü.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Sevgilisi.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Dostu.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Nebisi.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Temiz kulu.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın En hayırlısı.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Arş'ın Nuru.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Vahyi Emîn'i.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Tezyin ettiği.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Şerefli kıldığı.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Mükerrem kıldığı.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Büyük yarattığı.

Salât ve selâm sana olsun Ey Allah'ın Öğrettiği.

Salât ve selâm sana olsun Ey Resullerin Efendisi.

Salât ve selâm sana olsun Ey Muttakîlerin İmamı.

Salât ve selâm sana olsun Ey Nebilerin sonuncusu.

Salât ve selâm sana olsun Ey alemlere Rahmet olan.

Salât ve selâm sana olsun Ey günahkârların şefaatçisi.

Salât ve selâm sana olsun Ey Âlemlerin Rabbi’nin Rasûlü.

Allah’ın (CC), meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanlarının ve bütün mahlukatının salât ve selâmı Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) Aleyhisselâm’a, O’nun soyuna, Ashabına ve kendisine uyan bütün mü’minlere olsun. Allah'ım.. Sen ümmî Nebîn, Rasûl’ün, Habîbin, kulun Efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV), O’nun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Allah'ım.. Sen yüce makam sahibi fasih lisanlı, güzel ahlâklı Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) Nebî'ye Rahmet et.

Allah'ım (CC). Ebedî Rahmetlerinin en faziletlisini, Sermedi bereketlerin en artanını, adet bakımından tahiyyetlerinin en temizini; insan olarak yaratılanların en şereflisi, iman hakikatlerinin karargahı, iyilik tecellîlerinin merkezi, Rahmânî esrarının nüzul mahalli, Rabbani vahdet ülkesinin sır evi, bütün Peygamberlerin ahd ve mîsâk vâsıtası, Rasûller ordusunun öncüsü, bütün şerefli Peygamberlerin kumandanı, bütün mahlûkâtın en üstünü, yüce izzet sancağının taşıyıcııs, yüce kerem dizgisinin sahibi, ezel sırlarının şahidi ilk nurların müşahidi, Kur’ân’ın tercümanı, ilmin, ahlakın ve hikmetlerin kaynağı, cüz'î ve küllî ni'metlerin zuhur mahalli, insanın ulvî ve süflî yanlarının gözbebeği, her iki alemin varlığının nuru, iki cihanın gözü, sana kulluğun en yüce derecesinin göstericisi, ahlâkların en yücesi ile ahlâklanan, en büyük dostun, en şerefli Habîbin, Efendimiz Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’e (SAV), diğer Nebilere, sana yakın olan meleklere, salih kullarına, ve göklerde ve yerde olanların hepsine ver. Seni zikredenler Seni zikrettikçe, zikirden gafil kalanlarda gafil kaldıkları müddetçe sen ver Allah'ım.

Allah (CC) Hz.leri, Resûlünün (SAV) bütün Ashabından da (RA) Razı olsun... (AMİN)